רְחֵם, רְחֵים ch. same 1) to love (h. אהב). Targ. Gen. XXII, 2. Ib. XXXVII, 3. Targ. O. Deut. VI, 5. Targ. Prov. IV, 6 (ed. Wil. רָחֲמָהּ Pa.); a. fr.—Midr. Till. to Ps. XVIII, 2 (expl. ארחמך, ib.) רַחֲמִית יתך וכ׳ I love thee (ref. to Targ. Deut. l. c.); Yalk. ib. 671 רַחְמָאִי יתך. Y. Ber. IX, 14ᵇ bot. (R. Akiba speaking to his pupils before his death) רְחִמְתֵּיה בכל לבי ורחמתיה וכ׳ I loved him with all my heart, and I loved him with all I possessed, but how to love him with all my soul (life) I could not understand, and now &c. Sabb. 23ᵇ דרָחֵים רבנן וכ׳ he who loves scholars shall have children that are scholars. Y. ib. XIV, 14ᵈ bot. חד בר נש ר׳ אתתא וכ׳ a man fell in love with a woman … and grew dangerously ill; Y. Ab. Zar. II, 40ᵈ bot. Lev. R. s. 25 שמעית דמלכא רַחְמָא וכ׳ I heard that the king loves figs; Koh. R. to II, 20 רחים; ib. רחימא; ib. רחמיה (corr. acc.). Y. Ab. Zar. II, 41ᵃ bot. דהוות רַחְמָא מצוותא who loved to be charitable; Y. Ter. VIII, 45ᶜ bot. הוו רחמנא וכ׳ (corr. acc.). Keth. 105ᵇ אם מִרְחַם כולהו רַחְמוּ לי וכ׳ if there is love (among them), they all love me &c., v. סְנֵי. Snh. 89ᵇ תרוייהו רַחֲמִינִי להו I love both of them (Isaac und Ishmael); a. fr. —2) (with על) to have compassion on, pity. Targ. Ps. CIII, 13. Targ. Prov. XXVIII, 13; a. fr.
    Pa. - רַחֵם 1) to love. Targ. Gen. XXIX, 32 (O. ed. Vien. Pe.). Targ. Y. Deut. VI, 5; a. e.—Keth. l. c. האי … דמְרַחְמִין ליה וכ׳ if the people of a place love a teacher, it is not because he is a good man, but because he does not reprove them on heavenly matters (for neglect of religious duties). Y. Ter. VIII, 45ᶜ אילולי דאתון מרחמין שמועתא וכ׳ but for your loving traditions (you would not ask such questions); is it not a Mishnah?; Y. Ab. Zar. II, 41ᵃ רחמין; a. e.—Trnsf. to give suck (v. preced.). Bekh. 24ᵃ or shall we say, דידה מְרַחְמָא דלא וכ׳ a dam gives suck to her own young, but not to a stranger. Ib. דילמא רַחוּמֵי רחים perhaps this is a case when one gives suck to a stranger (although having a child of her own); v. שְׁבַק. —2) (with על) to compassionate, pity. Targ. Jer. XXXI, 19. Targ. O. Num. VI, 25 וירחם עלך ed. Lisb. (oth. ed. ויר׳ יתך; in ed. Berl. untranslated). Targ. Deut. VII, 2; a. fr.—Macc. 23ᵇ מדהא מְרַחַמְתָּא והא לא מרחמתא (Solomon found out which was the true mother of the living child,) because the one showed compassion, and the other did not. Y. Taan. II, 65ᵇ אמרין … מִתְרַחֵם עלינן לינן מְרַחְמִין וכ׳ the men of Niniveh said, if thou wilt have no mercy on us, we shall have no mercy on them (the beasts and the children); a. fr.
    Ithpa. - אִתְרחֵם,
    Ithpe. - אִתְרְחֵם 1) to be loved, beloved. Targ. Prov. XV, 9. —2) (with על) to be pitied, be shown mercy. Targ. Y. Ex. XXXIII, 19. Targ. Gen. XLIII, 29. Targ. Hos. XIV, 4; a. e. —3) to be moved to mercy, have pity. Targ. Jer. XXXI, 18 (19) מתרחם ed. Lag. (oth. ed. מתנחם; h. text נחמתי).—Y. Taan. l. c., v. supra; a. e.