קָח m. (b. h.; cmp. Syr. קוחא , P. Sm. 3516) stalk, shoot. Succ. 34ᵃ, v. צַפְצָפָה; Yalk. Ez. 357.