קִיחָה f. (לָקַה) 1) = לְקִיחָה, taking, acquiring. Yeb. 97ᵃ (ref. to Lev. XX, 11-14) בכולן נאמר שכיבה וכאן נאמר ק׳ וכ׳ with reference to all of them the word ‘sleeping’ is used, but here (v. 14) ‘taking’ is used, to intimate that the law punishes the marriage only (and not the sexual connection out of wedlock). Ib. הכי נמי הנך ק׳ הוא וכ׳ do you really say with reference to these (v. 17) that the law forbids only marriage? (Answer) ליקוחין … הראוי לק׳ ק׳ וכ׳ the verb laḳaḥ is used as a general term: where a regular marriage might have taken place (under other circumstances), the text prohibits marriage; where only sexual connection can be meant, the verb laḳaḥ has the meaning of shakhab. Kidd. 2ᵃ, a. e. גמר ק׳ ק׳ וכ׳ we learn the mode of acquiring (לקח in Deut. XXII, 13) from the acquisition of the field of Ephron (Gen. XXIII, 13 קח); Ḥull. 82ᵃ; a. fr.—Pl. קִיחוֹת. Yoma 3ᵇ בק׳ דעלמא וכ׳ in general cases where the text uses קח, …, but here (Ex. XXX, 23) it says expressly קח לך (take unto thee, at thy own expense). —2) [handle,] leather thong, loop. Pl. as ab. Kel. XVI, 4 התורמל … קִיחוֹתָיו (Ar. קיה׳, Var. קיח׳) the shepherd’s bag is susceptible of uncleanness, when one has made the rim, trimmed it, and attached the thongs with which to tie it up. Ib. קִיחוֹתֶיהָ the thongs of the leather spread.