צוּף (b. h.; cmp. טוּף) [to shine,] 1) to come to the surface, float; to lie in a conspicuous place (on a stone, pillar &c.). Sifré Deut. 205 (ref. to Deut. XXI, 1 בשדה) ולא צָף על וכ׳ but not when found floating on the water; Sot. IX, 2. Y. Peah VI, 19ᶜ (if two bodies are found, one lying on top of the other, the ceremony of breaking a heifer’s neck is not performed) התחתון משום … משום צף not for the lower one, because it is hidden, nor for the upper one, because it lies in a conspicuous place; Sot. 45ᵃ (referring to two sheaves lying one upon the other) והעליון מפני שהוא צף (Ar. עף) and the upper is not considered a forgotten sheaf, because &c. Ib. צָפוּ עומרין לתוך וכ׳ (Ar. עפו) if sheaves floated into a neighbor’s field; ib. צפו אין מונחין לא only when they came to lie in a conspicuous place, and not when they rested on the ground? Ib. bot. מין במינו לא הוי צף one thing lying on another of the same kind is not considered as above the ground. Cant. R. to VII, 9 צף הכבשן the furnace (in the ground) came up to the surface (v. פְּלַטְיָא II). Ab. II, 6 גולגולת שצָפָה וכ׳ a skull floating on the water. Makhsh. IV, 5 הנתזין והצָפִין water that is squirted out of, and that which overflows the vessel; Sabb. 12ᵃ והצפין Rashi, a. Ms. O. (ed. והנצפין, corr. acc.); a. fr. —2) to stick to the surface. Sot. 48ᵇ; Y. ib. IX, 24ᵇ bot., v. נוֹפֶת; Tanḥ. Ekeb 1 fine flour שהיא צפה בנפה (not בפה) which sticks to the sieve; Yalk. Ps. 676 שהוא נפה בנפה (corr. acc.).—V. צָף.
    Hif. - הֵצִיף, הִצִּיף to bring to the surface, cause to float; to cause to overflow; to flood, inundate. Tanḥ. B’shall. 2 ה׳ הברזל caused the iron axe to float. Gen. R. s. 38 (ref. to Gen. XI, 8) אין ויפץ אלא ויָצֶף ה׳ עליהן הים וה׳ וכ׳ vayafets means vayatsef, he made the sea flow over them, and caused thirty families to flow (issue) from them. Lev. R. s. 27, beg. שלא יַצִּיף העולם that it (the deep) may not inundate the world; Midr. Till. to Ps. XXXVI; Yalk. Ps. 726. Nidd. II, 7 (expl. מימי אדמה) מבקעת בית כרם ומֵצִיף (עליה) מים earth from the valley of Beth Kerem, upon which you make water float; Y. ed. מֵיצֵף עליו מים (fr. צָפַף); expl. ib. 50ᵇ top מיצף מים צ"ג מטלית one makes the water come to the surface through a rag spread and pressed over it. B. Mets. 23ᵇ במציף when he poured the sealing wax over it (without making an impression; Ms. O. a. R. 1 במיצף Hof. when the wax was poured over it).