פָּרָאפוּרְנוֹן m. (παράφερνον) that which a bride brings over and above her dower; also (v. מוֹהַר) the wife’s additional settlement above the usual one (תוספת כתובה). Gen. R. s. 80 (ref. to Gen. XXIV, 12) מוהר פרנין מתן פ׳ mohar is the endowment, mattan the addition; Yalk. ib. 134 פרא פ׳ (combine). Gen. R. s. 65 הבא לי מפ׳ שלי וכ׳ (not נין …) take it from my additional dower, for thus he has written in my contract &c.; Yalk. ib. 114 מפורנין (corr. acc.). Y. Keth. V, 30ᵇ פרא פרנין. Ib. VII, 31ᶜ top הפדא פ׳ (corr. acc.). Y. Gitt. V, 47ᵇ נכסים שהכניסה לו פרה פרנון property which she brought him above the dower, opp. בכתובתה corresponding to the amount of her settlement. Y. Naz. V, 54ᵃ top פרה פ׳. Y. B. Bath. V, end, 17ᵈ; a. e.