סָבַב (b. h.) to go around, turn. Num. R. s. 18 כשהייתי … והולך וסוֹבֵב כל וכ׳ when I travelled … and went around all the towns; הייתי סובב והולך מעיר וכ׳ I went around from town to town. Erub. 56ᵃ וסובב אל צפון בלילה ‘and turns northward’ (Koh. I, 6) by night; a. e.
    Nif. - נָסַב to take a turn. Num. R. s. 4 ונָסַבָּה ורחבה למעלה it turned upward and became wider.
    Pi. - סִיבֵּב 1) to surround. Erub. l. c.; B. Bath. 25ᵇ (ref. to Koh. l. c.) פעמים מְסַבַּבְתָּן ופעמים מהלכתן (Rashi סוֹבַבְתָּן, v. Rabb. D. S. a. l. note 4) at seasons the sun goes around them (making a circuitous route), and at seasons it passes straight through (from north-east to south-west). Erub. 23ᵇ; Num. R. s. 13 סַבֵּב tie around; a. e.—Trnsf. to be around a person, to wait upon. Deut. R. s. 1 (play on סב את ההר, Deut. II, 3) הרבה סי׳ עשו את הורו וכ׳ a long while has Esau been around his parent &c.—סי׳ על הפתחים to go around from door to door, to beg. Tosef. Peah IV, 8 המְסַבֵּב על … אין וכ׳ for the poor man that goes begging, the public charities are not bound to do anything. Y. ib. I, 15ᵈ top כבד … אפי׳ את מסבב וכ׳ ‘honor thy father and thy mother’, even if thou have to go begging (thou must support them); Pesik. R. s. 23—24; a. e.—Ruth R. to I, 1 עכשיו … מְסַבְּבִין פתחי וכ׳ now all Israel will surround my gate …, waiting for distribution of food; Yalk. ib. 598 יהיו … מְסוּבִּין. —2) to carry around from place to place. Kel. I, 7 ומְסַבְּבִין לתוכן וכ׳ and you may carry a corpse from one (of the fortified places) to another; Tosef. Kel. B. Kam. I, 14 ומס׳ בתוכן. —3) to place around. Num. R. s. 2 סי׳ לכסאו וכ׳ he placed four angels around his throne.—Part. pass. מְסוּבָּב, f. מְסוּבֶּבֶת surrounded, closed. B. Bath. 25ᵇ, v. אַכְסַדְרָא.—Pl. מְסוּבִּים, מְסוּבִּין assembled, arranged around. Ab. Zar. 18ᵃ מס׳ לו וכ׳ (Ms. M. מְסוֹבְבִין אותו) (his sins) are arranged around him on the day of judgment (as witnesses). Yalk. Ruth l. c., v. supra.—Esp. reclining on the dining couch around the tables (v. מְסוּבֶּה). Ex. R. s. 25 מס׳ ואוכלין וכ׳ lying on couches and eating and praising &c. Pes. 101ᵇ בני … מס׳ לשתות the members of a party that were assembled for a feast; ib. 102ᵃ. Tosef. ib. X, 12; a. fr.—[Tanḥ. Ḥayé 3 מסביב, read: מכתיב, v. כָּתַב.]
    Hif. - הֵסֵב, הֵסִיב, , הֵיסֵ׳ 1) [to surround the table,] to recline for dining in company. Ber. VI, 6 (42ᵃ) הֵסֵיבּוּ אחד וכ׳ (Bab. ed. הֵסֵבּוּ; Y. ed. הֵיסֵבּוּ) if they lie down for a meal, one says grace in behalf of all, opp. היו יושבין. Tosef. ib. IV, 20 בעל הבית שהיה מֵיסֵב ואוכל וכ׳ if a host has been reclining in company and eating, and a neighbor called him away to speak to him. Ib. V, 5; Y. Taan. IV, 68ᵃ bot. בזמן שהן שתי … ומיסב וכ׳ when there are two couches, the highest in rank goes up and reclines at the head of the uppermost couch &c., v. הֶסֵּב. Pes. X, 1 אפי׳ עני … עד שיֵסֵב even the poorest man in Israel must not eat (on the Passover night) without reclining (to indicate that he is a free man); a. fr. —2) to cause to recline, to invite. Ex. R. s. 25 (ref. to ויסב, Ex. XIII, 18, a. שלחן, Ps. LXXVIII, 19) הסַיבָּן תחת ענני וכ׳ he invited them to recline under the clouds of glory (v. סִיגְמָטִין); a. e. —3) to turn around. Pesik. R. s. 14 עתיד אני להָסֵיב על עולמי וכ׳ I shall turn again to my world in mercy.
    Hof. - הוּסַב to be transferred from tribe to tribe (Num. XXXVI, 7). B. Bath. 112ᵃ כבר הוּסַבָּה the field had been transferred (before the division of the land); שכבר הוסבה לא אמרינן we do not adopt the argument that a transfer before the division made any difference (v. comment., a. Rabb. D. S. a. l. notes 4 a. 5 for Var. Lect.).
    Polel. - סוֹבֵב to surround. Ab. Zar. 18ᵃ, v. supra.