מִשְׁנָה f. (preced.) repetition, verbal teaching by repeated recitation; traditional law, opp. to מִקְרָא. Ab. III, 7 מפסיק ממִשְׁנָתוֹ interrupts his study. Ib. 8 כל השוכח … ממשנתו he who forgets one word of what he has learned. תקפה עליו משנתו his study was too hard for him. Erub. 54ᵇ כיצד סדר (ה)מ׳ what was the order of delivery of the oral law? Ber. 5ᵃ (ref. to Ex. XXIV, 12) התורה … והמצוה זו מ׳ ‘Torah’ means the Pentateuch, ‘Mitsvah’, the oral law; a. fr.—Esp. Mishnah, a collection of oral laws, esp. that edited by R. Judah han-Nasi; also a section of the Mishnah. Esth. R. to I, 2, a. fr. ששה סדרי מ׳ the six Orders of the Mishnah; Cant. R. to VI, 4; Pesik. Vayhi, p. 7ᵃ, sq. ערכי המ׳, v. עֵרֶךְ. Ned. 91ᵃ מ׳ ראשונה the earliest collection, מ׳ שניה the second edition. Y. Keth. V, 29ᵈ bot.; Y. Ter. VIII, beg. 45ᵃ, sq.; a. fr.—Y. Yeb. III, 4ᵈ, a. e. אבי המ׳, v. הוֹשַׁעְיָא. Y. Hor. III, end, 48ᶜ מִשְׁנָתוֹ של וכ׳ the collection made by &c.—Y. Ter. VIII, 46ᵇ bot. ולא מ׳ עשיתי did I not follow the law of the Mishnah?; ib. וזו מִשְׁנַת החסידים but is this the mishnah of the pious (who must act kindlier than the strict law demands)?—Erub. 62ᵇ, a. fr. משנת ר׳ … קב ונקי the opinions of R … recorded in collections are merely a ḳab (few) but pure (incontestable); a. fr.—Pl. מִשְׁנָיוֹת. Y. Hor. l. c. מ׳ גדולות the large collections. Ib. שיקע … רוב מ׳ Rabbi embodied (in his collection) most of the collections (of his predecessors); a. fr.