מְשַׁךְ I ch. same 1) to draw, carry along. Targ. Y. Gen. IX, 20 דמושכיה נהרא וכ׳ (read: דמַשְׁכֵיה) which the river had carried along from &c.—Zeb. 53ᵇ, a. e. מַשְׁכוּ גברי לגברא the many brought the single man over (to their opinion). —2) to attract. Ab. Zar. 27ᵇ שאני מינות דמָשְּׁכָא it is different with heresy, because it attracts (persuades, offers inducements). —3) (neut. verb) מְשׁךְ, מְשִׁיךְ to run in a continuous line; to be prolonged, continued. Targ. Y. Num. XXI, 35; Ber. 54ᵇ מַשְׁכֵי שיניה his teeth were prolonged. Hor. 12ᵃ כי היכי דמַשְׁכוּ מיא מַשְׁכָן וכ׳. as the water runs continually, so may the traditions which you teach be continued. Ib. אי משיך נהוריה (Rashi משיך) if the light continues to burn; Ker. 5ᵇ.—[Ib. משכו שתא, read: מסיק.]—Pes. 8ᵃ משיך נהוריה the light (of a lamp or a candle) burns steadily, opp. מיקטף איקטופי. Ab. Zar. 2ᵇ משכי במלכותייהו they will continue their rulership; Yalk. Is. 316 משכה מלכותייהו; a. e. —4) to take possession. B. Mets. 48ᵃ עד דמָשֵׁיךְ until he takes possession; עד דמשך until he has taken &c. Ib. 49ᵃ מַשְׁכֵיה he has taken possession of it; a. fr.—Meg. 31ᵃ משך תורא ‘take possession of the ox’ (mnemotechnical words to designate the order of Scriptural readings on the Passover days, ref. to משכו, Ex. XII, 21; שור, Lev. XXII, 26 &c.).
    Ithpe. - אִימְּשִׁיךְ 1) to be attracted, carried away, seduced. Ab. Zar. l. c. דאתי למִמְּשַׁךְ בתרייהו he may be induced to follow them (the heretics). Snh. 70ᵃ משום אִימְּשׁוּכֵי הוא it is in order to prevent being carried away (led to intemperance); לא מִימְּשִׁיךְ he will not be carried away (it has no attraction for him); Yalk. Deut. 929. Sabb. 147ᵇ אי׳ בתרייהו he was drawn after them, he indulged in the luxuries of the place; a. fr. —2) (v. preced.Nif.) to withdraw. Pes. 78ᵇ אי מִמְשְׁכֵי הני וכ׳ if these should withdraw (from their participation in the Passover sacrifice), it would remain fit for the others.