יָשַׁן (b. h.; cmp. preced. wds. a. to be strong, hard, old (cmp. קשיש).—V. יוֹשֶׁן a. next w.
    Pi. - יִישֵּׁן to let grow old (strong), keep, reserve. B. Bath. 91ᵇ דברים שדרכן ליַישְּׁנָן things which it is customary to keep (to store, as wine &c.). Deut. R. s. 9, beg. מן היין הזה אני מְיַישֵּׁן וכ׳ of this wine I will store away a portion for my son’s wedding. Tosef. Ab. Zar. VIII (IX), 3 צריך ליַשֵּׁן he must store them away (leave them unused); Tosef. Toh. XI, 16. Ib. כמה הוא מְיַשְּׁנָן, v. יִשּׁוּן; Y. Ab. Zar. V, end 45ᵇ מְיַישְּׁנָן כל י"ב וכ׳ he must leave them unused for the whole twelve-month; Bab. Ab. Zar. 75ᵃ.—Part. pass. מְיוּשָּׁן stored up, v. infra. Y. B. Bath. VII, end, 15ᶜ. Y. Gitt. III, end, 45ᵇ ‘old’ means last year’s crop, מי׳ של וכ׳ ‘stored’ means three years old.
    Hithpa. - הִתְיַשֵּׁן to be stored up, to improve with age. Sifra B’huck. ch. III; Yalk. Lev. 672 (ref. to ישן נושן, Lev. XXVI, 10) כל המִתְיַשֵּׁן יפה מחבירו the sort which is stored up is the better of its kind; B. Bath. l. c. [read with Ms. R.:] כל המְיוּשָּׁן יפה מחבירו. Y. Gitt. l. c. הדא אמרה דאי מתישן וכ׳ this intimates that if wine is sold as mithyashshen (fit for storage) the seller is responsible for three years. Sifra l. c. לרבות כל המִתְיַישְּׁנִים including all produces fit for storage (besides wine); Yalk. l. c. לרבות כל הדבר המיושן.
    Nif. - נוֹשָׁן same. B. Bath. l. c.; a e., v. next w.