הַד־ a prefix (a compound of הָא a. ד־), pl. הֲדֵי, 1) with prefix ב and suffix of personal pronoun: בַּהֲדִי, בַּהֲדָאִי; בַּהֲדָךְ; בַּהֲדֵיה; בַּהֲדָן, בַּהֲדָנָא; בַּהֲדַיְיכוּ; בַּהֲדַיְיהוּ with myself, in my presence; with thyself &c. Targ. Job VI, 4. Ib. XV, 10; a. e.—B. Bath. 41ᵃ בהדאי in connection with myself. Sabb. 118ᵃ הא דאיכא בהדך אוכליה eat what thou hast with thee; מלוינן ליה … בהדיה we give him a meal along. B. Bath. 73ᵇ אתלוי בהדן וכ׳ a certain Arab joined us. Ḥull. 57ᵇ מלכא הוה בהדייהו the king was among them; a. fr. —2) בַּהֲדֵי in the presence of, with. Targ. Y. Deut. XXII, 15.—Pes. 112ᵇ a law-suit ב׳ תלתא with three opponents. Sabb. 33ᵇ ב׳ פניא near twilight. Keth. 103ᵇ ב׳ דידי מינצת with me wilt thou dispute?—B. Kam. 92ᵃ, v. הוּצָא; a. fr.—ב׳ הדדי, v. הֲדָדֵי.—לַהֲדֵי towards, near. Sabb. 134ᵃ ל׳ יומא towards the light. Ib. ל׳ פומיה (not פומי, Ms. M. בהדי פומי׳) close to his mouth. Ab. Zar. 30ᵇ טיף ל׳ טיף טיף (Ms. M. טיף טיף בהדי …) drop immediately after drop. Pes. l. c. לַהֲדֵיה כרעיה (Ms. Ms. על גבי) at his feet; a. fr. —3) (conj.) בהדי ד־ during the time that, while. Gitt. 68ᵃ top ב׳ דקא מעייני ואתו while they were going on searching. Ḥull. 53ᵃ ב׳ דדריס while he inserts his nails, ב׳ דשליף in the moment he takes them off; a. fr.