ה He, the fifth letter of the Alphabet.—It interchanges dialectically with א as דָּה a. דָּא, הֵידֵיין a. אֵידֵין, הַגָּדָה a. אַגָּדָה &c.; with ח as דְּהַךְ a. דְּחַךְ, גָּהָה a. גָּחָה &c.; with ו as בְּהֵית a. בּוֹשׁ, רְהַט a. רוּץ &c.—ה a formative prefix of verbal nouns, e.g. הֶסְפֵּד, הוֹלָכָה &c.