דַּף m. (דפף, to hammer, join; cmp. דפן) board, plank; trnsf. a column in the scroll (later Hebr. a leaf of a book). Kel. XV, 2 ד׳ של נחתומות וכ׳ the (metal) plank of the bakers joined to the wall; B. Bath. 66ᵃ; 66ᵇ. Yad. IV, 8 בד׳ on the same column. Tosef. Gitt. IX (VII), 10; a. fr.—Pl. דַּפִּים, דַּפִּין. Ab. Zar. 75ᵃ; Nidd. 65ᵃ הד׳ the planks used as frame in the wine press. Num. R. s. 14 (ed. Amst. p. 258ᶜ) מקיים הד׳ keeps the joined boards (of the door) together. Men. 30ᵃ (יריעה) בת שלש ד׳ a sheet of parchment wide enough for three columns. Ib.ᵇ לבין הד׳ in the space between the columns. Neg. XI, 9 דַּפֵּי חלוק the strips (widths) of a shirt; a. fr.