גָּדַד I (b. h.; cmp. גזז, קצץ) to cut, cut off. Par. II, 2; Bekh. 44ᵃ יָגוֹד let him lop off (the black tops of the horns or hoofs).—[V. גָּדַר.]—Trnsf. (cmp. קצץ) to fix the price. B. Bath. 13ᵃ גּוֹד או אָגוֹד either fix you a price for my share, or I shall do so (and buy your share); דינא דגוד או אגוד the right of settling by god o agod. Ib. אגוד איכא גוד ליכא the offer to buy is applicable in this case (the half-freed slave can offer to buy his other half), but the offer to sell cannot be made (since there is no price for a free man).—Part. pass. גָּדוּד stripped (of branches); trnsf. empty-handed. Gen. R. s. 68, beg. ג׳ שלחו (Yalk. ib. 117 גדודי) Isaac sent Jacob away without anything valuable.
    Pi. - גִּדֵּד to cut off, level. Gen. R. s. 71 (play on בא גד, Gen. XXX, 11) בא מי שעתיד לגַדֵּד וכ׳ he has come who is destined to level the fastnesses of the nations (idolatry). Tanḥ. Ki Thissa 13 (play on מגדל גד, Josh. XV, 37) from there the Lord יוצא ומְגַדֵּד וכ׳ will proceed and level &c.; Ex. R. s. 40 ומגיד (corr. acc.).
    Nif. - נִגְדַּד to be cut off. Keth. 51ᵃ כל העומד לִיגָּדֵד כְּגָדוּד דמי Ar. (ed. ליגזז, v. גָּזַז).
    Hithpol. - הִתְגּוֹדֵד to make incisions in one’s own body. Yeb. 13ᵇ, v. גּוּד. Tanḥ. Sh’laḥ. 15; Num. R. s. 17 קבר מת לא תִתְגּוֹדְדוּ when one buried a dead, the law says, Ye shall not &c. (Deut. XIV, 1). V. גְּדִידָה.
    *. - גֹּדֵד same. Yeb. l. c. א"כ לימא קרא לא תְּגוֹדְדוּ if it were so (that Deut. XIV, 1 meant only to forbid incisions in the body) it ought to read lo t’god’du, ye shall make no incisions.