Hebrew or Aramaic Abbreviations

in Talmud and Midrash, including abbreviations of the most frequently occurring names of Rabbis.

א״א = אברהם אבינו

א״א = אי אמרת

א״א = אי אפשר

א״א = אשת איש

אא״ב = אי אמרת בשלמא

אא״כ = אלא אם כן

א״ב = איכא בינייהו

אב״א = אי בעית אימא

א״ד = איכא דאמרי

אדה״ר = אדם הראשון

א״ה = אי הכי

א״ה = אוה״ע

או׳ = (אומרים) אומר

אוה״ע = אומות העולם

אח״כ = אחר כך

א״י = ארץ ישראל

איב״א = אב״א

א׳ יהש״ר = אמן יהא שמיה רבה

א״כ = אם כן

א״ל = אמר לו, אמר להם, אמר ליה, אמרו לו &c.

אל״ף למ״ד = אלהים (in benedictions)

אמ״ה = אלהינו מלך העולם (in benedictions)

א״נ = אי נמי

א״ע = את עצמן, את עצמה, את עצמן

אע״ג = אף על גב

אע״פ = אף על פי

אע״פי = אף על פי

א״צ = אין צריך, אין צריכין &c.

א״ק = אמר קרא

אקב״ו = אשר קדשנו במצותיו וצונו (in benedictions)

א״ר = אמר רבי, אמר רב

א״ש = אתי שפיר

א״ת = אל תיקרי

את״ל = אם תימצי לומר

ב״א = בני אדם

בא״י = ברוך אתה יי׳ (in benedictions)

ב״ב = בבא בתרא

ב״ב = בר בר

בב״ח = בר בר חנא

ב״ד = בית דין

בד״א = במה דברים אמורים

ב״ה = בית הלל

ב״ה = בית המקדש

ב״ה = בעל הבית

ב״ה = ברוך הוא

בה״א = בית הלל אומרים

בה״כ = בית הכנסת

בה״כ = בית הכסא

בה״מ = בית המדרש

בהמ״ד = בית המדרש

בהמ״ז = ברכת המזון

בהמ״ק = בית המקדש

בה״ש = בין השמשות

ב״ו = בשר ודם

בו״ד = בשר ודם

ב״ז = בן זכאי

בזה״ז = בזמן הזה

ב״ח = בעל חוב

ב״ח = בעלי חיים

ב״י = בני ישראל

ביהמ״ק = בהמ״ק

ב״כ = ברכת כהנים

בכ״מ = בכל מקום

במ״מ = בורא מיני מזונות (in benediction)

במ״מ = במה מצינו

בנ״ט = בנותן טעם

בע״ה = בעל הבית

בע״כ = בעל כרחו

בע״פ = בעל פה

ב״פ = בורא פרי (in benediction)

בפה״א = בורא פרי האדמה (in benediction)

בפה״ע = בורא פרי העץ (in benediction)

בפ״נ ובפ״נ = בפני נכתֹב ובפני נחתם

בפ״ע = בפני עצמו

ב״ר = בן רבי, בר רבי, בר רב

ברהמ״ז = ברכת המזון

בר״ש = (בן רבי) ברבי שמעון

ב״ש = בית שמאי

בש״א = בית שמאי אומרים

בש״ר = בשם רב, בשם רבי

ג״ד = גזר דין

גז״ד = גזר דין

גז״ש = גזירה שוה

ג״ח = גמילות חסדים

ג״ע = גילוי עריות

ג״ע = גן עדן

ג״ש = גז״ש

ד״א = דבר אחר

דא״א = דאמרי אינשי

ד״ה = דברי הכל

ד״ס = דברי סופרים

ד״ר = דברי רבי

ד״ת = דבר תורה, דברי

ה׳ = יהוה, read אדני

הב״ה = הקב״ה

הב״ע = הכא במאי עסקינן

ה״ד = היכי דמי

ה״ה = הוא הד־ן

הה״ד = הדא הוא דכתיב

ה״ז = הרי זה, הרי זו

ה״ל = הוה ליה, הוה להו

הל״ל = הוה ליה למימר

הלמ״מ = הלכה למשה מסיני

ה״מ = הני מילי

המד״א = היך מאי דאת אמר

המע״ה = המוציא מחבירו עליו הראיה

ה״נ = הכי נמי

הנ״מ = ה״מ

ה״ק = הכי קאמר

הק״א = הכי קאמר

הקב״ה = הקדוש ברוך הוא

ואצ״ל = ואין צריך לומר

וא״ת = ואם תאמר

וגו׳ = וגומר = &c.

וח״א = וחד אמר

וח״א = וחכמים אומרים

וחכ״א = וחכמים אומרים

וי״א = ויש אומרים

וכ׳ = וכולו, וכוליה = &c.

וכ״ת = וכי תימא

זא״ז = זה את זה, זו את זו

ז״ל = זכור לטוב (זכרוני, זכרונם לברכה)

זש״ה = זה שאמר הכתוב

ח״א = חד אמר

ח״א = חכ״א

חה״מ = חול המועד

ח״ו = חס ושלום

חכ״א = חכמים אומרים

ח״ל = חוצה לארץ

ט״ו = fifteen

י״א = יש אומרים

י״ה = יום הכפורים

יה״כ = יום הכפורים

יו״ד ה״א = יהוה

יו״ט = י"ט

י"ח = ידי חובתו

י"ח = שמונה עשרה (benedictions)

י"ט = יום טוב

יי׳ = יהוה, read אדני

יצה״ר = יצר הרע

יצ״ט = יצר טוב

יר״מ = יהי רצון מלפניך (prayer)

כאו״א = כל אחד ואחד

כ״ג = כהן גדול

כד״א = כדאמרי אינשי

כדא״א = כדאמרי אינשי

כה״ג = כ״ג

כה״ג = כי האי גונא

כה״ג = כנסת הגדולה

כו״כ = כמה וכמה

כ״ז = כל זמן

כ״כ = כל כך

כ״מ = כל מקום

כ״ע = כולי עלמא

כ״פ = כי פליגי

כ״ש = כל שכן

ל״א = לישנא אחרינא

להד״מ = לא היו דברים מעולם

לה״ק = לשון הקדש

לה״ר = לשון הרע

לכ״ש = לא כל שכן

ל״ל = למה לי

ל״מ = לא מיבעיא

למ״ה = (המוציא) לחם מן הארץ (benediction)

למה״ד = למה הדבר דומה

לעה״ב = לעולם הבא

לעוה״ב = לעולם הבא

ל״צ = לא צריכא

ל״ק = לא קשיא

ל״ש = לא שנא, לא שנו

ל״ת = לא תעשה

מא״ל = מאי איכא למימר

מבע״י = מבעוד יום

מ״ד = מאן דאמר

מד״א = (מה) מאי דאת אמר

מד״ת = מדבר תורה

מה״מ = מנה״מ

מה״ש = מלאכי השרת

מה״ת = מן התורה

מו״מ = משא ומתן

מוצ״ש = מוצאי שבת, מוצאי שבתות

מ״ט = מאי טעמא

מלה״ד = משל למה הדבר דומה

מל״ת = מצות לא תעשה

מ״מ = מכל מקום

ממ״ה = מלך מלכי המלכים

ממ״נ = ממה נפשך

מ״נ = מה נפשך

מנה״מ = מנא הני מילי

מ״ס = מר סבר

מ״ע = מצות עשה

מע״ט = מעשים טובים

מע״ר = מעשר ראשון

מע״ש = מעשר שני

מע״ש = מערב שבת

מרע״ה = משה רבינו עליו השלום

מ״ש = מוצ״ש

מ״ש = מאי שנא

משא״כ = מה שאין כן

מש״ה = משום הכי

מ״ת = מתן תורה

נ״א = נוסחא אחרינא (gloss)

נ״ה = נמי הכי (v. תנ״ה)

נ״ט = נותן טעם

נט״י = נטילת ידים

נ״י = נטילת ידים

נ״מ = נפקא מינה

ס״ד = סלקא דעתך

סד״א = סלקא דעתך אמינא

ס״ל = סבר ליה, סבירא ליה

ס״ת = ספר תורה

ע״א = עובד אלילים, עובדי, עבודת

עאכ״ו = על אחת כמה וכמה

ע״ג = על גב, על גבי

ע״ד = על דבר, על דברי

ע״ה = עם הארץ

ע״ה = עליו השלום

עה״ב = עולם הבא

עה״ז = עולם הזה

עה״ר = עין הרע

עוה״ב = עה״ב

עוה״ז = עה״ז

ע״ז = עבודה זרה

ע״י = על ידי

עיו״ט = ערב יום טוב

עי״ט = ערב יום טוב

ע״כ = עד כאן

ע״כ = על כורחך, על כורחו &c.

עכו״ם = עובד כוכבים ומזלות, עובדי, עבודת

ע״מ = על מנת

עע״ז = עובד עבודה זרה, עובדי

ע״פ = על פי

ע״ש = עיין שם (glossator’s note)

ע״ש = על שם

ע״ש = ערב שבת

פ״א = פעם אחת

צ״ל = צריך לומר, צריכא למימר

קא״ל = (קאמר) קא אמר ליה

קה״ק = קדש הקדשים

קה״ת = קריאת התורה

ק״ו = קל וחומר

קו״ח = קל וחומר

קי״ל = קיימא לן

קמ״ל = (קמשמע) קא משמע לן

ק״ש = קריאת שמע

ר״א = ר׳ אליעזר, ר׳ אלעזר

ראב״י = ר׳ אליעזר בן יעקב

ראב״ע = ר׳ אלעזר בן עזריה

רבש״ע = רבונו של עולם

ר״ג = רבן גמליאל

ר״ה = ראש השנה

ר״ה = רב הונא

ר״ה = רה״ר

רה״י = רשות היחיד

רה״ר = רשות הרבים

רוה״ק = רוה הקדש

ר״ז = רב זירא

ר״ח = ראש חדש

ר״ח = ר׳ חנינא

ר״ט = ר׳ טרפון

ר״י = ר׳ יהושע, ר׳ יוחנן, ר׳ יוסי, ר׳ ישמעאל

ריב״ז = רבן יוחנן בן זכאי

ריב״ל = ר׳ יהושע בן לוי

ר״ל = ריש לקיש

ר״מ = ר׳ מאיר

ר״נ = ר׳ נחמיה, רב נחמן

ר״ע = ר׳ עקיבא

ר״פ = רב פפא

ר״ש = ר׳ שמעון, רב ששת

רשב״א = ר׳ שמעון בן אלעזר

רשב״ג = רבן שמעון בן גמליאל

רשבג״א = רשב״ג אמר

ר״ש ב״י = ר׳ שמעון בן יוחאי

רשב״י = ר׳ שמעון בן יוחאי

ר"ש ב"ל = ר׳ שמעון בן לקיש

רשב"ל = ר׳ שמעון בן לקיש

רשב"מ = ר׳ שמעון בן מנסיא

ש״ד = שפיכות דמים

ש״ד = שפיר דמי

שהנ״ב = שהכל נהיה בדברו (in benediction)

שה״ש = שיר השירים

ש״ח = שומר חנם

שט״ח = שטר חוב

ש״מ = שמע מינה

שנ׳ = שנאמר

ש״ע = שמונה עשרה (benedictions)

ש״פ = שוה פרוטה

שפ״ד = שפיכות דמים

ש״צ = שליח צבור

ש״ץ = שליח צבור

ש״ש = שומר שכיר

ש״ש = שם שמים

ש״ת = שומע תפלה (benediction)

ת״ה = תה״מ

ת״ה = תפלת הדרך

תה״מ = תחיית המתים

ת״ח = תלמיד חכם, תלמידי חכמים

ת״ל = תלמוד לומר

תנ״ה = תניא נמי הכי

ת״ק = תנא קמא

ת״ר = תנו רבנן

ת״ש = תא שמע

תש״ת = תקיעה שברים תקיעה

ת״ת = תלמוד תורה