עַיִן f. (b. h.; עוּן) 1) eye, sight, look. Kidd. 24ᵃ בשן וע׳, v. יָצָא. Ib. 24ᵇ הכהו על עֵינוֹ וכ׳ if the master struck him on his eye and made it blind. B. Kam. 83ᵇ (ref. to Ex. XXI, 24) אימא ע׳ ממש may not the text mean that he who injures a person’s eye must really suffer the same injury? Sabb. 108ᵇ bot. יד לע׳ וכ׳ an unwashed hand (in the morning) touching the eye deserves to be cut off. Taan. 8ᵇ סמוי מן הע׳, v. סָמָא. Ib. דבר שאין הע׳ שולטת בו something which the eye cannot look at (being stored away), v. infra; a. v. fr.—[Y. Ned. IX, end, 41ᶜ עשה לה ע׳ של זהב, a corrupt dittography of עשה לה שן של זהב.]—ע׳ טובה (also יפה) a benevolent eye, good will, liberality, opp. ע׳ רעה or עֵין הרע (abbr. עה"ר), also ע׳ צרה ill-will, selfishness, envy. Ab. II, 9. Sabb. 74ᵃ משום ע׳ יפה וכ׳ he intended to show his good will. Tosef. Ḥall. I, 7 שעינו יפה בעיסתו he is liberal with his dough (is glad to give the priest’s portion), opp. עינו צרה. Esth. R. to I, 4 היתה עינו צרה בממונו he was jealous of his wealth (unwilling to leave it to his heirs to be enjoyed by them). Ab. V, 13 עינו רצה בשל אחרים he is illiberal with regard to other people’s money (begrudges them the privilege of giving charity), ע׳ רעה בשלו he is illiberal with his own money (is too greedy to afford himself the pleasure of giving charity). Ib. II, 11, v. יֵצֶר; a. fr.—צַר ע׳ (= רַע ע׳) selfish, opp. טוב ע׳ liberal, selfless. Sabb. 108ᵇ שדורי … צר ע׳ אנא I send you (the salve), lest you say that I am selfish. Sot. 38ᵇ אפי׳ העופות מכירין בצָרֵי ע׳ even birds recognize selfish men. Ib. כל הנהנה מצרי ע׳ וכ׳ he who accepts benefits from self-seeking men, transgresses a law (ref. to Prov. XXIII, 6). Ib. אין … לטוב ע׳ the cup of benediction must be handed to none but an unselfish person (with ref. to Prov. XXII, 9); a. e.—Esp. ע׳ רעה, עֵין הרע (abbrev. עה"ר), or only עַיִן, the evil eye, an envious glance that brings harm to the person looked at, bewitchment. B. Mets. 107ᵇ (ref. to Deut. VII, 15) זו ע׳ that means the effect of an evil eye. Ib. תשעים … בע׳ רעה וכ׳ ninety-nine persons die of an evil eye against one in the natural course. Gen. R. s. 91 שלא תשלוט בכם עה"ר that the evil eye may have no power over you. Ib. לא הייתם … מפני הע׳ were you not afraid of the evil eye? Ber. 20a ע׳ שלא … אין עה"ר שולטת בי no evil eye can affect him whose eye refused to feed on what was not his (to look at the charms of a married woman); a. fr.—שקל ע׳ בע׳ to balance the scales exactly, to allow no overweight (v. עוּן, a. כָּרַע). B. Bath. V, 11; a. fr.—בע׳ visible to the eye, discernible; in natural form. Y. Ber. VI, 10ᵃ אע"פ ששחוקין בעֵינָן הן although they are ground, they are still discernible. Ib. אם בעַיְינָן הן if they are in their natural form (not mashed); a. fr.—כְּעֵין like the appearance of, similar to, a sort of (cmp. גַּוָּון). Ib.ᵇ כל שהוא כע׳ סולת וכ׳ whatever resembles a pudding or dumpling. Ber. 58ᵃ (in Chald. dict.) מלכותא דארעא כע׳ וכ׳ the government on earth is like the government in heaven (inspires reverence); a. fr.—מֵעֵין a reflection of, of the nature of; an abstract of. Snh. 105ᵇ (ref. to the preposition מ in I Kings I, 47) מע׳ קאמר ליה he means, ‘as a reflection’ (of thy name, thy throne). Ib. (ref. to Jud. V, 24) מע׳ קאמר it means ‘similar to’ (the blessings of Sarah &c.). Ber. IV, 3 מע׳ י"ח an abstract of the eighteen benedictions. Y. ib. 8ᵃ bot. שבע מע׳ י"ח seven benedictions embodying the eighteen. Ib. VI, 10ᵇ ברכה אחת מע׳ שלש one benediction embodying the three. Gen. R. s. 11, a. e., v. דּוּגְמַטְרִין.—Du. עֵינַיִים, עֵינַיִם. Bekh. VII, 4 עֵינָיו גדולות וכ׳ if his (the priest’s) eyes are as large as those of a calf. Ib. 3. Ber. 58ᵃ, a. e. נתן עיניו בו וכ׳ he put his eyes on him, and he was turned into a heap of bones. Y. Hor. III, end, 48ᶜ נתנו עֵינֵיהֶן בשמואל וכ׳ they directed their attention to Samuel &c.; a. fr.—אחז את הע׳, v. אָחַז. —2) anything resembling the eye, hole, ring &c. Kel. VIII, 7 ע׳ של תנור the ‘eye’ of an oven (the fire-place under the oven, Maim.; the opening for the escape of the smoke, which may be closed to retain the heat, R. S.). Ib. IX, 8 תנור שניקב מעינו an oven in the eye of which is a defect. Ib. XXI, 2 ע׳ the ring-shaped pad around an animal’s neck (a halter of soft material). Ib. ע׳ של מתכת a metal hame (cmp. עוֹנָתָא). Tosef. Kel. B. Bath. I, 7 העיין שבמצעד the ring attached to an adze; a. fr. —3) spring, well. Keth. I, 10; a. fr.—[Frequ. עֵין in pr. n. pl., as ע׳ סוכר, ע׳ טב; v. respective determinants].