אִכְפַּת, אִיכְפַּת, (אִיכַּפַת) f. (אכף; cmp. b. h. אֶכֶף) burden, care, solicitude, followed by ל־ of the person concerned. Targ. I Chr. XXI, 13 אִיכַּפַת.—Y. Sot. V, 20ᵇ top וביתא מאי אכפה ליה what concern is the Temple to him? Taan. 25ᵃ מאי אי׳ לך why should that trouble thee? B. Mets. 40ᵃ וכי מאי א׳ וכ׳ what do the mice care whether &c. Koh. R. to IV, 1 זה מה אי׳ ליה what concern is it to this one (if the other sinned), i.e. why should he suffer for it?; a. fr. Pesik. R. s. 10, beg. אי׳ להם will people care for them (miss them)? Git. 62ᵃ מכפת לא אכפת ליה should he not care for it? Cmp. כפת.