Siman 98צ״ח
1 א

כבד ובשר. ועל הכבד והבשר מהו לצלותם יחד בשפוד אחד נשאל לרבינו ‏ואסר בין כבד למטה בין כבד למעלה ואף על גב דאמרינן בשחיטת חולין דכבד למטה ‏שפיר דמי התם משום שכל צלייתם היה בתנור והיו תולין השפוד בתנור דרך פיו של מעלה ‏‏(כ״ד ב׳) אבל תשמיש דידן על הכירה שמגביה זנב השפוד מראשו והואיל וכן מה לי כבד ‏למטה ומה לי כבד למעלה הילכך בין כך ובין כך אסור.‏