Siman 90צ׳
1 א

דין כלי גוים. כך אמר רבינו מה שהצריכו כלים של גוים לערות מים ג׳ ימים ‏מעת לעת בין לתת לתוכו מים בין לתת לתוכו יין או שאר משקין הצריכו כך כדאמרינן ‏במסכת עבודה זרה גוי נותן לתוכן יין וישראל נותן לתוכן ציר ומורייס ואינו חושש אלמא ‏דוקא ציר ומורייס דאגב חורפיהו שרפי טעמא הא שאר משקין לא אלא א״כ ערהו מים ‏‏(כ״ב א׳) שלשה ימים מעת לעת.‏