Siman 56נ״ו
1 א

דין שותה מים בתוך סעודתו. השותה מים בתוך סעודתו אפילו פעמים ‏ושלש צריך על כל פעם לברך ואף על פי שהם לפניו שכך שנינו השותה מים לצמאו אומר ‏שהכל נהיה בדברו ואמרינן למעוטי מאי אמר רב אידי בר אבין למעוטי דחנקי אומצא דלא ‏מברך הא לאו הכי מברך והוה ליה כנמלך ואית מרבנן דאמרי כיון דאיכא מים קמיה לא ‏צריך לברוכי עליה על כל זמנא וזמנא מידי דהוה אחמרא דכי מברך זימנא חדא לא צריך ‏לברוכי עליה תו זימנא אחריתי והרי הוא קובע סעודתו על המים לפי שהוא כנמלך על כל ‏פעם ופעם שאין לך אדם שותה מים כי אם בפחות שיכול להעמיד עצמו ולהסיח דעתו. ‏מ״ר.‏