Siman 46מ״ו
1 א

דין מחובר. על (י״ד א׳) המחובר ששאלת דע כי אמיתים דברי ואין לך קל ‏שבקלים שאינו בקי בהלכות מחובר(ות) ונולד כי כבר פסקה רב פפא גוי שהביא דורון ‏לישראל וכו׳ ומדבריו אתה למד שאפי׳ מן הגוי מותר לקבל. ועוד מהאי לפתא דאתאי ‏למחוזא נפק רבא חזייה דהוות כמושא אמר הא וודאי מדאתמול עקורא ואי משום חוץ ‏לתחום אדעתא דגוים אתייה ושרייה רבא למזבן מיניהו והרי לך שלקחו אותן מן הגוים ‏ובלבד שלא יהא המין במחובר או שיהא ניכר שמאתמול נתלש ומה שהביא ראיה מרבינו ‏יצחק ב״ר יקר אני הייתי שם ולא מפני זאת חברו עליו אלא מפני חריזות של דגים היה ‏שראה אותה בבית מערב יום טוב ולמחר הכירה בטביעות עין והביאה. ועל זאת הומר ‏לרבותינו שהיה שיש שם בני אדם שאינם מהוגנין ויקלו בדבר ויביאו מן הנצודים ביום טוב ‏ויאמרו מאתמול נצודו אבל בדבר שאין במינו במחובר אין לחוש.‏