Siman 118קי״ח
1 א

אשה שמת בעלה. אשה שמת בעלה והניחה מעוברת אם יצא הילד ובוכה ‏ושהה שעה אחת אינה צריכה חליצה ואם יצא מת או חולצת או מתיבמת ואם ילדה בנים [בס' האורה וכלם מתו] ‏בחיי הבעל ואחר כך מת הוא יש עליה מצות יבום ואם תבקש לחלוץ הרשות בידה ותטול ‏כתובתה ואם היה לו בן או בת מאשה אחרת בשעת מיתתו פטורה זו בלא כלום (כ״ז א׳) ובן ‏אין לו כתיב והרי יש לו.‏