Siman 114קי״ד
1 א

דין זמון. הורה רבי מותר לאדם להזמין בסעודה איש שמת לו מת ואינו יודע ‏ואף על פי שהמזמינו יודע לפי שאבלות מן התורה אינו חל עליו עד שעת אנינות הלב ותדע ‏לך שהרי שבעה ושלשים אינו מתחיל אלא משעת שמועה.‏