Siman 113קי״ג
1 א

היולדת זכר או נקיבה מותרת לביתה ואוכלת בתרומה אחר ז׳ ימים לזכר ואחר י״ד לנקבה ‏ובתשמיש המטה לבעלה ובלבד שתטבול אבל ראתה דם תשב עליו שבעה נקיים.‏