Siman 101ק״א
1 א

מטורף דעת. פטור מתפלה. רבי כשהוא חולה אין מתפלל אלא קרית שמע ‏בלבד מדאבוה דשמואל דכי הוה אתי מאורחא לא הוה מצלי מתלתא יומא [כי"ו עד תלתא יומא] ותניא שתוי יין ‏אל יתפלל ואם התפלל (אין) תפילתו תפלה שכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו תועבה ‏אי זהו שתוי כל שהוא (כ״ה א׳) יכול לדבר בפני המלך אלמא כל שדעתו מטורפת אסור ‏להתפלל.‏