Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Tevul Yom
1:1א׳:א׳
1 א

הר''ש. ונקט טבול יום, משום רבותא דבית שמאי. מהר''מ. והר''מ לא חילק ביניהן. ונראה לי דכך נשאלו בבית המדרש חלות בפני עצמם כו':

2 ב

ומדלא כתב הלכתא כמאן, נראה דסבירא ליה דלא פליג ר' יהודה, אלא קבלה היתה בידו דבהא נמי פליגי, ותנא קמא לא שמיע ליה. משא''כ במ''ב, דתנא קמא נחית למין קטניות ולא תני של טופח, משמע דפליגי:

3 ג

ובר''מ משמע, דקלות, אותן שהן מדברי סופרים: