Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Sukkah
1:1א׳:א׳
1 א

ולמעלה מכ' אין אדם עושה כו' שצריך לעשות יתידותיה ומחיצותיה קבועין. ולא קפיד בבנין קבוע שלא לעשותו אפילו למטה מכ' אלא בשיעור שאפשר שיעשה בו דירת עראי תליא מלתא. הר''נ:

2 ב

פסולה. בגמרא פריך מ''ש דבמבוי ריש עירובין תני בכה''ג דהכא ותנן ימעט, ומ''ש דהכא תני פסולה. ומשני סוכה דאורייתא תני פסולה דכל כמה דלא מתקנה היא פסולה מימות משה רבינו ע''ה שנתן מדתו. אבל מבוי דרבנן ועכשיו מתחיל להראות שיעורו מאי פסלות שייך למימר, הלכך תני ימעט. רש''י. ועיין בתוספ'. א''נ סוכה כו' עיין גמרא:

3 ג

הלכך אפילו היא גבוהה מי' אלא שהוצין יורדין לתוך י' אע''ג דחמתן של ההוצין מרובה מצלתן ואימא דלא למעוטי קמ''ל. דמשום דירה סרוחה פסולה. כדאיתא בגמרא דף ד'. ועתוי''ט:

4 ד

וגבי פס ד' לא כתב הר''ב צורת הפתח ואפשר דסובר דכשעושה בפס ד' ומשהו לא בעינן צורת הפתח הואיל ויש בו הכשר סוכה כשאתה מעמידו בפחות מג' ויש מחלוקת הפוסקים בזה:

5 ה

פירש הרא''ש ז''ל מטבע נחושת ורחב יותר מזוזא:

6 ו

דכתיב (דברים ט''ז) חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. סוכה העשויה לשם חג בעינן וב''ה מבעיא להו לעושין סוכה בחולו של מועד. וב''ש סברי דאין עושין. גמרא: