Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Shekalim
1:1א׳:א׳
1 א

השקלים . הם אותם שאמר הכתוב עליהם זה יתנו כל העובר על הפקודים ר''מ : ובשר בחלב שאני דגלי קרא בהדיא דבטל בנ''ט דדרך בישול היינו דאיכא נתינת טעם ניחא דליכא למילף משום דחידוש הוא דלא נאסר בכבוש אלא דוקא במבושל : כלומר להכי לא תני דבי'ד בו קורין שאר עיירות . תוספ' . ומש''ה לא הוצרך לפרש כן בכלאים דתני איידי דשקלים דפשיטא הוא : ירושלמי . והכוונה כי כל מה שהיה מאלו הדברים תלוי ומסוגר ולא נתעסקו בו שמזרזין וממהרין להשלימו ולהגיעו לתכליתו מחצי חודש אדר . הר'מ . ובודאי מי שהיה זריז והקדים לעשות הרי זה משובח : והכ''מ נסתפק מלשון הר'מ שכתב דבודקים על הראויה לשתות כו' דאלו להשקותה לא היו מאחרים אותה עד ט''ו באדר אלא בכל יום משקין אותה אבל בפירושו אין נראה כן אלא דהשקאה עצמה נמי . וז''ל הר''מ , בית דין היו נפנין לחפש על צרכי צבור כו' ההקדשות כו' וגובים כו' כדי שיהיה כל העם עתיד ליתן תרומת השקלים לחזק את בית אלהינו :