Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Sanhedrin
1:1א׳:א׳
1 א

כלומר דאלהים דכתיב גבי שומרים הוי כאלו כתובים ג''כ בפרשת אם כסף תלוה, דעירוב פרשיות כתוב כאן כדאיתא בגמרא:

2 ב

שזה טוענו ששלח יד בפקדונו דהיינו נזילות. אבל לוה ולא שילם לא מקרי גזלן דמלוה להוצאה נתנה. ואלהים משמע לשון שררה ורבנות. תרגום ראה נתתיך אלהים לפרעה. לשון רבנות. רש''י:

3 ג

וחבלות. נראה לר''ת, דכופר ושלשים דעבד וכ''ד ראשי אברים דעבד, בכלל חבלות. ועתוי''ט:

4 ד

דשור המועד דאמרן לאו דשן ורגל אלא דקרן דלא מגבין בבבל שאין מומחין. ועתוי''ט: