Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Pesachim
1:1א׳:א׳
1 א

דילפינן מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו והשבתה בלב היא השבתה. רש''י:

2 ב

כלומר דכמו שבביטול בעלמא דהיינו שיחשוב בלבו כאלו הוא עפר סגי בכך אף על פי שלא הוציא בשפתיו כלום ה''נ במחשבה חוזר מבטולו וזוכה בה דמחשבה מבטלת מחשבה:

3 ג

שאין. בגמרא מפרש לאתויי כו' ואוצרות יין ושמן דא''צ בדיקה. ואהא מקשה ולמה אמרו כו' דהא א''צ בדיקה. ומשני במרתף כו':

4 ד

פירש''י עד התקרה והוא כמו שמי השמים:

5 ה

ארכו הוא שאמר שבודק שורה החיצונה מן הארץ ורתבו הוא שאמר שחוזר ובודק העליונות. ועתוי, 'ט:

6 ו

ועשויה כמו כ''ף פתוחה שלנו שורה בזקיפה ושורה עליונה בשכיבה כאדם הבודק כותל הבית מבחוץ והגג הרואה את הקורה דהיינו כל גג השורות. רש''י:

7 ז

והאי פתח לאו כנגדו ממש קאמר אלא הכותל שהפתח בו קרי הכי. רש''י: