Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Peah
1:1א׳:א׳
1 א

אלו דברים. הא דלא תנן תרומה עמהן כיון דאיכא תרומת מעשר שיש לה שיעור לא נקט אף סתם תרומה. ירושלמי. ועוד יש לומר שהיא חלוק' מן השאר כדמפרש אח''כ בפאה בקש לעשות כל שדהו פאה עושה. בקש לעשות כל כריו תרומה אינו עושה. (ועוד יש לומר דלא תני רק מה שיש בהוספתן מצוה כדמשני בירושלמי אאינך שלא נשנו ע''ש ותרומה גדולה אדרבא מאכיל טבל לכהן שמוסיף אחר שנתן כשיעור. הר''ש. וצ''ע הא פאה נמי דכוותה ע''ל מ''ג וצ''ע). תוי''ט:

2 ב

הפאה. ועושה מצוה בהוספתו מיהו היכא דנתן פאה כדינו בסוף שדהו חייב במעשרות מה שהוסיף:

3 ג

ואף מדרבנן אין לה שעור:

4 ד

תקנת אושא הוא במסכת כתובות דף נ'. והשתא מדאורייתא אין שיעור לגמ''ח בממונו:

5 ה

שאדם אוכל. כתב הר''מ כי המצות כולם נחלקים בתחלה על שני חלקים. הא' במה שיש בינו ובין הקב''ה כגון ציצית ותפילין כו'. והב' מצות התלויות בתועלת ב''א קצתם עם קצתם כגון האזהרה על הגניבה וכגון הציווי באהבת איש את רעהו. וכשיעשה המצות שבחלק הא' יגמלהו הקב''ה עליהם לעוה''ב. וכשיעשה המצות שבחלק השני תחשב לו לצדקה לעוה''ב וימצא טובה בעוה''ז בעבור שנהג מן הטוב בין ב''א כו' וכל המצות שבין אדם לחבירו נכנסות בג''ח:

6 ו

והקרן. והשיב את אשמו בראשו תרגום אשם קרן. ערוך. והרמב''ן כתב שבעבור שהכח בקרנים יקרא גוף הדבר קרנו:

7 ז

כבוד או''א. כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך חד בעה''ז וחד בעה''ב. בג''ח כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. בהבאת שלום כתיב בקש שלום ורדפהו כו' אתיא רדיפה מג''ח. בת''ת כתיב כי הוא חייך ואורך ימיך:

8 ח

ות''ת כו'. כי בת''ת יזכה האדם בכל זה שהתלמוד מביא לידי מעשה. הר''מ: