Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Kiddushin
1:1א׳:א׳
1 א

נקנית. לבעלה להצריכה ממנו גט. הר''נ:

2 ב

ואכתי קשיא דליתני מתקדשת ומתרץ בגמרא משום דקא בעי למתני כסף דילפינן קיחה קיחה וקיחה אקרי קנין דכתיב השדה אשר קנה אברהם. ועתוי''ט:

3 ג

בג' כו'. מנינא למעוטי חליפין. דלא תימא הואיל וגמרינן משדה עפרון מה התם בחליפין אף כאן בחליפין קמ''ל דלא. דאשה בפחות מש''פ לא מקניא נפשה, וחליפין אפילו בפחות מש''פ. ולא דבר הכתוב בקיחה דאשה אלא בקנין דמים. גמרא:

4 ד

וקונה. להיות ברשותה להנשא לאחר. רש''י:

5 ה

בב'. מנינא למעוטי חליצה דלא תיתי ק''ו מיבמה שאינה יוצאה בגט כו' ת''ל כו'. גמרא:

6 ו

בכסף. וצריך שיהיה לשם קדושין ולפני עדים. ותימא על הר''ב והר''מ שלא פירשו. ועתוי''ט:

7 ז

איברא דבגמרא הכי איתא אבל הר''ב מסיים ונתנו לה משום דה''ה במתקדשת ע''י אביה איירי. ועתוי''ט:

8 ח

ולאו דוקא אלא נתייחד עמה:

9 ט

בדינר. טעמייהו דב''ש שלא יהו בנות ישראל כהפקר גמרא. ומצאנו שיעור דינר שהוא שיעור חשוב:

10 י

ובשוה. והטעם דכיון שהיא מתרצית בדבר וניחא לה בשוה כסף ככסף דמי ואין צריך קרא לרבויי:

11 יא

וכמה כו'. הא דלא מפרש כמה הוא דינר משום דדינר היו יודעים כמה היה כו'. ועוד. דדברי ב''ה דקיי''ל כוותיה אבעי ליה לפרושי טפי. תוספ':

12 יב

האיטלקי. הוא אטליא של יון:

13 יג

בגט כו'. בגמרא ילפינן להו מקראי:

14 יד

כדיליף לה בגמרא מקרא:

15 טו

בחליצה. יליף ליה בגמרא מקרא:

16 טז

ובמיתת כו'. ק''ו ומה א''א שהיא בחנק מיתת הבעל מתירתה, יבמה שהיא בלאו לא כ''ש כו':