Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Eruvin
1:1א׳:א׳
1 א

מבוי. פירוש הר''ר יונתן הכהן שהוא מלשון מבוא העיר:

2 ב

כלומר כדין הכרמלית שהזכיר ברפי''א דשבת אבל לא שיהיה דינו כרה''י גמור לחייב הזורק מרה''ר לתוכו וכמ''ש במשנה דלקמן דאפילו הוכשר בקורה לא הוי כרה''י גמורה:

3 ג

ולא יועיל בה הכירא דקורה ולר'י דקורה משום מחיצה א''צ למעט כדאיתא בברייתא. הרי''כ:

4 ד

שהוא רחב. ואפילו היתה גבוה יותר מכ' אמה. הר''מ: