Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Demai
1:1א׳:א׳
1 א

מסקנא דלכולי עלמא רוב עמי הארץ מעשרין הן הלכך לא גזרו באלו ואפילו הכי חשו למיעוט הכא דשכיחי טובא והיו הרבה נכשלים. תוספ'. ודמאי דא מאי:

2 ב

ולא פירש מה יעשה בה אם יתננה לכהן או ימכרנה לו. ודעת הרמב''ם דנותנן לכהן ודעת הר''ש כ' או מוכר לו היתר לפי חשבון:

3 ג

והכסבר. מדאפסיק שביהודה בין חומץ לכסבר ש''מ דכסבר לאו ביהודה הוא אלא בכל מקום. וכ''ה בר''מ ובר''ש בשם הירושלמי דגם כסבר ביהודה: