Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Bikkurim
1:1א׳:א׳
1 א

ומפרש הר''ש בשם הירושלמי דר''י אתיא כר''א דס''פ חזקת הבתים. דמתיר לעשות חלל תחת רשות הרבים כדי שתהיה עגלה טעונה אבנים מהלכת. ומסיק דמתיר לעשות אבל אינו שלו לעולם. ואם בא אחר להשתמש באותו חלל שתחת רשות הרבים כל הקודם זכה הלכך מביא ואינו קורא. ונשמע דר''י לא פליג אלא בדרך הרבים אבל לא בדרך היחיד. תוי''ט: