Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Berakhot
1:1א׳:א׳
1 א

מאימתי כו'. תנא אקרא קאי. דכתיב (דברים ו׳:ז׳) בשכבך ובקומך משם למד שחובה על אדם לקרות שמע בערב ובבוקר. ושאל עכשיו מאימתי זמנו ומדכתיב בשכבך ברישא, הקדים של ערבית. גמ':

2 ב

דהקרא ואחר יאכל מן הקדשים מוקמינן ליה בתרומה ביבמות דף ע''ד. והכי משמע קרא, עד שיטהר הרקיע מן האור והיינו כשיצאו כוכבים. הר''מ:

3 ג

בתרומתן. כלומר שמוכנת לפניהם וכלום חסר כ''א לאכול. תוי''ט:

4 ד

משמרות. עבודה של מלאכים ושיר שלהם נחלק לג' חלקים, ראשונה לכת אחת וכו'. רש''י:

5 ה

עמוד השחר. יש רגילין לפותרו כוכב השחר. וכ''כ הרד''ק במזמור אילת השחר שי''מ אילת שם לכוכב השחר. תוי''ט:

6 ו

כלומר בפירוש בשכבך כוותי ס''ל דפירושו כל הלילה, ודלא כר''א, והא דקאמרי כו' שהם עשו סייג ובהא פליגי עלי, וא''כ בסייג אין הלכה כר''ג כו' ולא כתבו הלכה כר''ג אלא על. עיקר דין תורה. תוי''ט:

7 ז

ואע''ג דפשטיה דקרא בכל עולה כתיב ולא דוקא בעולת תמיד, ובריש פ''ו דפסחים מוכח דכל אמורי קדשים דינן כל הלילה. אלא נקטי מלתא פסיקא. תוי''ט:

8 ח

שכן רגילות המשניות לשנות בקיצור מה שכתוב בפירוש בתורה: