Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Bekhorot
1:1א׳:א׳
1 א

הלוקח כו'. בגמרא עביד צריכותא כל הני למ''ל למתני:

2 ב

ומיהו איכא נמי דיני דמתניא בטהורה ואיתנהו נמי בטמאה כגון המקבל צאן ברזל:

3 ג

הו''ל לפרש המסקנא שהוא שמא ישאיל או ישכיר. ועתוי''ט:

4 ד

וא''ת היכי משכחת לה שיחתוך שום אבר ולא תהיה בעלת מום כו'. וי''ל דמשכחת לה כגון שהיה יתר כמין אצבע בידיו או ברגליו ואין בו עצם, שאם חתכו כשר. ב''י:

5 ה

במדבר. ולדורות מנלן. אמר קרא והיו לי הלוים, והיו בהוויתן יהו. גמרא:

6 ו

כהנים מנלן, כדאמר ר' יהושע בן לוי בכ''ד מקומות נקראו כהנים לוים, וזה אחד מהן, והכהנים הלוים בני צדוק. גמרא: