Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Avodah Zarah
1:1א׳:א׳
1 א

של גוים . עובדי עבודה זרה . ועיין בפירוש הר''ב משנה ב' : שלשה ימים . דלהכין צרכי הקרבה ( עיין פרק ה' דתולין משנה ג' ) צריך שלשה ימים . הלבך אסור לשאת ולתת כו' , משום דשם עבודה זרה שגור בפיו ואזיל ומודה . גמרא . ועתוי''ט : ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך . רש''י . כלומר לא ישמע בגרם שלך . הר''נ : ולשאול . שהנכרי ישמח כשישראל צריך לו . ובגמרא עביר צריכותא : להלוותן . פירש ר''ת דוקא בחנם , אבל ברבית שרי . משום דמצטער טובא , כדאמרינן בקידושין דף כ' , ליזבין איניש ברתיה ולא לוזיף בריבית :