Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Arakhin
1:1א׳:א׳
1 א

ונראה שצ''ל בן י''ב ויום אחד. וכן הוא בתוס'. וכדתנן במ''ו פ''ה דנדה. והתם בגמרא דרשינן לה במופלא הסמוך לאיש:

2 ב

נפשות כל דהו. גמרא:

3 ג

ותני והדר מפרש. גמרא. והוא הדין נמי דמצי למנקט טומטום כו' חרש שוטה וקטן ונכרי, אלא חדא מתרתי ותלת נקט כו'. רש''י. וע''ע:

4 ד

מעריכין כו'. והערכין כולן והדמים, הכל סתמן לבדק הבית, ויפלו הכל ללשכה שהיתה במקדש מוכנת לקדשי בדק הבית. הר''מ:

5 ה

האי קרא במעריך כתיב, ולפיכך היה נראה לי להגיה לאשמעינן דמעריכין. וי''ל דלישנא דמשנה ג' דלקמן נקט. וע''ש:

6 ו

א''נ כגון שנתנו להם ע''מ שאין לרב או לבעל רשות בהן. תוס':

7 ז

ועבדים. אע''ג דגבי מצות יש לו דין אשה, לפי ערך זכר הוא נערך, דלא אשתמיט תנא דלימא אם היה נערך באשה. תוס':