4:3ד׳:ג׳
1 א

חלקת השדה. יתכן שהיה השדה גדול, וחלק ממנו היה לאלימלך.