4:14ד׳:י״ד
1 א

אשר לא השבית לך גואל. הטעם בעבור שיוקם שם המת על נחלתו.