3:9ג׳:ט׳
1 א

ופרשת. רמז לקחת לו לאשה.

2 ב

כי גואל אתה. כי כן משפט כל ישראל כי הגידה לה נעמי.