3:3ג׳:ג׳
1 א

וסכת. שמן שיש לו ריח טוב כי כן מנהג גדולי ישראל אנשים ונשים.

2 ב

ושמת שמלותיך עליך - הטובות שלא היתה קוצרת בהן.

3 ג

מרגלותיו. כמו רגליו וכן בדניאל. על כן טעה המפרש כי הוא כסת יושם תחת הרגלים, כמו טעם מראשותיו שיושם תחת הראש.