2:15ב׳:ט״ו
1 א

של תשלו. מגזרת שלל. ויש אומרים כמו שגגה מן על השל.