Ibn Ezra on Obadiah
1:1א׳:א׳
1 א

לא ידענו דורו ולא נוכל לומר כי הוא הנזכר בספר מלכים בימי אחא,ב כי שם כתיב: ועובדיה היה ירא את ה' ואילו היה זה הנביא בעצמו, איך יקראנו ירא השם ולא יקראנו נביא, כי הנבואה היא המעלה הנכבדת יותר?! ולפי דעתי: כי שמועה שמענו - זה הנביא וירמיה וישעיה ועמוס שהתנבאו על אדום, על כן אמר: שמענו.

2 ב

וציר - כאילו ציר שלוח בגוים שהתחברו ויאמרו אלה לאלה קומו.