16:1ט״ז:א׳
1 א

ויקח קרח. זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים כי חשבו ישראל שמשה אדונינו עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו גם לבני קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי שהם ממשפחתו והלוים קשרו עליו בעבור היותם נתונים לאהרן ולבניו וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף אולי חשדוהו בעבור יהושע משרתו גם קרח בכור היה כי כן כתוב. ודגל ראובן חונה בנגב וקרח בנגב המשכן כי הוא מבני קהת ואלה נשיאי העדה היו בכורים והם היו מקריבים את העולות על כן לקחו מחתות והראיה על זה הפירוש מופת המטה שראו כל ישראל כי השם בחר שבט לוי תחת הבכורים על כן כתוב ותכל תלונתם כי התלונה על זה היתה. גם אמר משה כי לא מלבי בעבור שחשדוהו כי מלבו עשה ועוד לא ה' שלחני בשליחות הזה כי כבר האמינו בו כל ישראל ועוד ראיה גמורה כי כל העדה כלם קדושים וזה רמז לבכורים שהם קדושים כי כן כתוב קדש לי כל בכור והם היו הכהנים הנגשים אל ה' והם עיקר כל העדה

“And Korah took” - This matter that was in the wilderness of Sinai, when the firstborns were replaced and the Levites were separated,
For the Israelites thought that Moshe our Leader did it according to his own thought, to give greatness to his brother, and also to the sons of Kehat for they are close to him, and all of the Levites that they are his family.
And the Levites conspired against him because they were given to Aaron and his sons.
Datan and Aviram conspired because the firstborn privilege was removed from Reuven their father and given to Yosef; perhaps they suspected that [Moshe did that] for the sake of Yehoshua his servant [who was from Yosef].
Also Korah was a first born, for thus was written.
>And those Heads of the Congregation (edah) were firstborns and they were bringing the olah offerings.
And the proof for this explanation is the miracle of the staff (Bamidbar 17:16-26) that all of Israel saw that Hashem chose the tribe of Levi in place of the firstborns, and therefore it is written (Bamidbar 17:25) “their mutterings ceased,” for the mutterings were about this.
Also Moshe said that “it is not from my own mind” (Bamidbar 26:28), because they suspected that it was from his own mind that he did it.
And further proof is “Hashem did not send me” - for this task - because all the Israelites already believed in him [in general]. Another total proof is “all the congregation are holy” and this is a hint to the firstborns that they are holy, because it is written (shemot 13:2) “sanctify to Me every first born” and they are the priests (Kohanim) that approach Hashem and they are the essence of the whole congregation.

2 ב

ויקח קרח. אנשים דרך קצרה כמו חמור לחם ורבים ככה ויאמר ר' יונה כי פירוש ויקח לקח לקום על משהו