9:6ט׳:ו׳
1 א

השמים - הוא הרקיע ושמי השמים הגלגלים העליונים.