9:4ט׳:ד׳
1 א

ויקם על מעלה - שם דבר סמוך והטעם מנהגם להתפלל לשם.