8:9ח׳:ט׳
1 א

לכל העם - דבק ויאמר, שהוא ראש הפסוק.