8:8ח׳:ח׳
1 א

מפורש - פירש דבר מפורש.

2 ב

ושום שכל - שמו שכלם להבין במקרא זאת השומה בעיון הלב, כטעם ואתנה את לבי לדעת חכמה: