8:7ח׳:ז׳
1 א

מבינים את העם לתורה - הבינם להקשיב התורה.